تماس با ما


شبکه های اجتماعی


بسته سرو

سرو

سرو بسته ی سوم روزنامچه بوده که برای حسابداری و برنامه ریزی دفاتر، شرکت ها و نهاد ها پیشنهاد میشود. بسته ی سرو دارای حسابهای دخل، بانک، جاری، عواید، مصارف، تجهیزات، بلاک ومعاشات می باشد. بسته ی سرو دارای قابلیت کنترل کارمندان، نمایش بیلانس، ثبت گیرنده ها، ساخت فرم و ویژگی های مخصوص روزنامچه میباشد.

مخصوص روزنامچه

ویژگی های خاصی در روزنامچه وجود دارد تا مشتریان بتوانند حسابهای روزانه، گزارش دهی حسابها و از دیگر امکانات آن بهره مند شوند.

بخش حساب ها

روزنامچه کلیه ی لیست حسابهای دخل، بانک، جاری، بلاک، مصارف، عواید، معاشات و تجهیزات را همراه با مقدار آنها نمایش میدهد.

مدیریت حساب ها

مدیریت حسابها به صورت جداگانه قرار گرفته تا مشتریان بتوانند به حالت آسان کنترل تمام حساب ها را داشته باشند.

امنیت

روزنامچه امنیت اطلاعات و حریم خصوصی تمام مشتریان را تضمین نموده و همه داده های مشتریان روی سرور های روزنامچه قرار گرفته تا از دستبرد و هک شدن آن جلوگیری نماید.

کاربران

در ادامه ویژگی های متمایز کننده روزنامچه میتوان به بخش کارمندان اشاره کرد ؛ روزنامچه به مشتریان توانایی مدیریت حاضری و معاشات کارمندان شان را میدهد.

بیلانس

روزنامچه برای تمام مشتریان خود قابلیت استفاده از سه نوع بیلانس را میدهد یعنی بیلانس دالری، بیلانس باجزئیات و بیلانس سلسله ای که دربخش بیلانس دالری روزنامچه مجموعه ی برداشتها، واریزها ، بیلانس حسابها و معادل آنها را به دالر نمایش داده و مشتریان میتوانند فایل های آنان را دریافت نمایند.


فعال سازی

شما میتوانید با درج نمودن مشخصات مورد نظر خود، درخواست مشوره برای فعال نمودن بسته سرو را فرستید.